تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيتشناسه محصول: 617171
موجود

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

 فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در  ايجاد و رشد خلاقيت

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

 

فصل اول : کليات                          

ـ موضوع                                                                                                         ۱                                  ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢                                              

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ٦

 

فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨

ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠

ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی                                                  ۱٣

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱٤

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی                                                            ۱٨

ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی                                                              ۱٩

ـ خلاقيت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠

ـ دانش                                                                                                        ٢۱

 

فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه

ـ رايانه ماشين دلهره آور                                                                                   ٢٣

ـ محدوديت های رايانه                                                                                     ٢٥

ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢٦

 

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                                           ٢٧

ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                                      ٢٨

ـ ماشين آموزشی                                                                                        ٢٩

ـ آموزش به کمک رايانه                                                                                           ٣۱

ـ مزايای آموزش رايانه ای                                                                                        ٣٦

ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                    ٣٨

ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی                                                            ٣٩

 

فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری                                                                                                  ٥٩

ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                                      ٥٩

ـ يافته های تحقيق                                                                                                   ٥٩

ـ جدول شماره ۱                                                                                                    ٦٠

ـ نمودار شماره ۱                                                                                                   ٦۱    

ـ جدول شماره ٢                                                                                                    ٦٢    

ـ نمودار شماره ٢                                                                                                   ٦٣

ـ جدول شماره ٣                                                                                        ٦٤

ـ نمودار شماره ٣                                                                                       ٦٥

ـ جدول شماره ٤                                                                                                    ٦٦

ـ نمودار شماره ٤                                                                                                   ٦٧

ـ جدول کل                                                                                                           ٦٨

ـ نمودار کل                                                                                                          ٦٩

فصل پنجم : وارسی فرضيات و نتيجه گيری

ـ تجزيه و تحليل يافته ها                                                                                           ٧٠

ـ نتيجه گيری                                                                                                        ٧٠

 

فصل ششم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها

ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت                                                        ٧٤

ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت                                                      ٧٩

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                      ٨٢

ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان                                                                              ٨٧

ـ ديدگاه آرمانی                                                                                                       ٨٩

ـ توصيه ها                                                                                                          ٩٠

ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای                                              ٩۱

ـ شرايط اجرايی                                                                                                     ٩٣

٭  پيوست ها

٭  منابع

چکيده :

   

        در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.

با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند .

بررسی آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفی شيوه های مؤثر و مفيد کاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده ای را می طلبد که با يک برنامه محدود امکان نتيجه گيری درست و دقيق محال می نمايد و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه    قرار گيرند .

در اين پژوهش ابتدا به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت ، رايانه به عنوان ابزار آموزشی ، فوايد و اهميت استفاده

از رايانه ، علت عدم کاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اينترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رايانه در بروز خلاقيت و . . .  مورد بررسی قرارگرفته است .

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزيده شده است .

در پايان توصيه ها ، موانع و مشکلات و شرايط اجرايی کاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است .

اميد است که در آينده ای بسيار نزديک به نقش اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده ای توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد .

 

سؤال تحقيق :

      مهمترين علت عدم استفاده از رايانه و اينترنت در نظام آموزشی چيست ؟

 

فرضيه های تحقيق :

      ١. عدم آگاهی معلمين و دانش آموزان از کارآيی آموزشی رايانه و نحوه استفاده از آن

     ٢.  عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به اين امر

     ٣. ترس از جايگزينی رايانه به جای معلمين و کمرنگ شدن نقش آنها

     ٤. عدم توانايی پرداخت هزينه های مربوط به آن       

 

روش تحقيق :

    بخشی از تحقيق به روش کتابخانه ای و بخش ديگر آن به روش پيمايشی

   انجام شده است .

هدف تحقيق :

     بررسی محدوديت های کاربرد صحيح رايانه و ارائه راهکارهای مناسب

 

ضرورت و اهميت تحقيق :

ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اينترنت در آموزش و پرورش

رايانه ماشينی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آيد . با توجه به پيچيدگی جهان امروز لازم است ما نيز فناوری خود را با پيشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نيازهای جامعه متناسب سازيم .

نوکردن نخست بايد از جايی آغاز شود که به آموزش دانش ها و مهارت ها ی جديد و يادگيری عميق تر و سريعتر می انجامد . پيشرفت سريع دانش بشری در قرن حاضر ، متنوع شدن نيازها ، تحولات سريع فن آوری به ويژه در زمينه ارتباطات ، تغييرات     عمده ای را بر جهان گذاشته و خواهد گذاشت .

استفاده از رايانه در انجام امور مختلف يک سازمان ، ايجاد دولت الکترونيکی ، تجارت الکترونيکی ، ايجاد دانشگاه ها و مدارس مجازی همگی محصول گسترش اينترنت و به طورکلی فناوری اطلاعات    است. امروزه اصطلاح فناوری اطلاعات به طور وسيعی در سطح جهان منتشر شده است که آن را علم و مهارت درباره همه جنبه های به کارگيری رايانه ، ذخيره سازی داده ها و ارتباطات تعريف کرده اند .  فناوری اطلاعات را می توان بخش فنی نظام اطلاعاتی دانست که شامل سخت افزار ، نرم افزار ،  پايگاه های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی است .

شايد اينترنت بزرگترين عامل تغيير فناوری ، تغيير شکل بازرگانی ، رسانه ها ، سرگرمی ها و جامعه از راه های حيرت انگيز در طول تاريخ باشد اما تمامی اين قدرت در حال حاضر بستگی به دگرگونی درآموزش و پرورش دارد . اينترنت امکان تحقق اين هدف را که بتوانيم شرايط مناسب يادگيری را برای همه افراد کشور اعم از کودک ، نوجوان و  بزرگسال ،  زن و مرد فراهم سازيم به ما می دهد .

واقعيت اين است که ميليون ها نفر در جهان هنوز نمی توانند به اينترنت دسترسی داشته باشند و  نمی دانند که چگونه شبکه جهانی دانش را در اختيار گيرند . آنان نمی دانند که چگونه اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورند ، چگونه از آن استفاده کنند ، چگونه آن را مبادله کنند و چگونه اين اطلاعات را برای خود محفوظ نگهدارند . اين افراد هم اکنون هم در معرض خطر هستند و برای رفع اين مشکل آموزشی بايد تدابيری اتخاذ شده و      اقدام هايی انجام شود .

به کارگيری فناوری اطلاعات و اينترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی ، تصويری و گرافيکی آن  شرايط مناسبی را برای يادگيری و درک و فهم بيشتر تدريس معلمان فراهم می سازد . در واقع اينترنت راه های متنوعی را پيش روی فراگيران و معلمان می گذارد تا با تنوع بيشتری ياد گيرند و ياد دهند . استفاده از اينترنت باعث مشارکت و فعاليت افراد می شود نه انفعال آنها و امکان تعامل و ارتباط فراگيران را ميسر می سازد .

ارتقاء کيفيت آموزش از طريق شبکه و اينترنت يکی از انتظاراتی است که از فناوری اطلاعات می رود . يک سؤال مهم اين است که آيا يادگيری از طريق رايانه و اينترنت به اندازه ساير شيوه های يادگيری اثر بخش است ؟

نتايج تحقيقات اخير در مورد اثر بخشی يادگيری از راه دور حاکی از آن است که اين شيوه می تواند در يادگيری اثربخش باشد به شرط اين که بر کيفيت آن نظارت شود .

يکی ديگر از کارکردهای اينترنت شناخت فرهنگ ملل ، شناخت تفاوت ها و تشابهات فرهنگی و دلايل اين تفاوت ها و تشابهات است .

افزايش انگيزه يادگيرندگان ، فعال کردن يادگيرندگان از طريق درگير کردن آنها با محتوای برنامه درسی و نيز کاهش هزينه های آموزشی در درازمدت از ديگر اثرات استفاده از فناوری اطلاعات در نظام آموزشی است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب،متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار  می‌گیرد.

تعداد صفحات : 101

 


خرید آنلاین


سایر محصولات

مقاله نقش مدیران و سازمان ها در خلاقيت کارکنان


نقش مدیران و سازمان ها در خلاقيت کارکنانچکیده در دنیاى سازمانى امروز مدیران خلاق، سازمان هاى خلاق و كاركنان خلاق اضلاع مثلث خلاقيت هستند كه بدون هر یك خلاقيت و نوآورى به سر منزل مقصود نمی رسد. ساختار سازمانى مناسب، حمایت،

ادامه مطلب  
تحقیق در موردویژگی هاي سازمان صنعتی خلاق ونوآور


فرمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد29 صحفه  درجهان صنعتی و فراصنعتی معاصر شتاب فزاینده تحولات به حدی است كه علوم ومعارف بشری تقریبا در هر ده سال دوبرابر می شود. در رشته برق این مدت حدود 5 سال ،در رشته الكترونیك حدود 3 سال و

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان سال


      دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سالفهرست مطالبعنوان              

ادامه مطلب  
ارتقاء كیفی آموزش با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات


فرمت وُرد299 صفحه مقدمه و كلیات كلیاتتاریخ نشانگر تغییر و تحول بسیار در عصرهاي مختلف می‌باشد. با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقاید جدید رشد می‌كنند و این موضوع در آغاز قرن بیستم از جایگاه ویژه‌ای

ادامه مطلب  
راهکارهاي افزایش خلاقيت در بین دانش آموزان ابتدایی


         راهکارهاي افزایش خلاقيت در بین دانش آموزان ابتداییبا فرمت ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحهچكیده 5مقدمه : 7تعریف خلاقيت : 9تقویت مهارت خلاقيت و نوآوری در دانش آموزان

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی با موضوع چگونه خلاقيت دانش آموزانم را پرورش دادم


تعداد صفحات: 50 صفحهقیمت: 3000 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چکیده: در جوامع پیشرفته امروزی پرورش خلاقيت از مهمترین اصول است با بررسي کشورهايی که از نظر صنعتی فرهنگی و ا

ادامه مطلب  
دانلود گزارش کارآموزی فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روشهاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت


چکیده :در عصر حاضر که دوره پیشرفت فناوري به خصوص فناوري اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که دستخوش تغییر و تحول قرار نگرفته باشد . تولید اطلاعات ،

ادامه مطلب  
دانلودمقاله مفهوم مدیریت آموزشي واصول آن

   درارتباط با مفهوم كلی مدیریت آموزشي می توان به برخی تعاریف اشاره شده در منابع علمی اشاره نمود ، براین اساس مدیریت آموزشي عبارتست از : • فرایندی كه كلیه فعالیتهاي افراد همكار درسازمانهاي آموزشي و پرورشی را در راستای نیل به

ادامه مطلب  
فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت


بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب فصل اول : کلیات                      &n

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد جرایم کامپیوتری و سیستم هاي اطلاعاتی حسابداری


21 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقرشد جرائم رايانه ای حداقل چهار دلیل جهت تأئید رشد جرائم رايانه ای وجود دارد. اولی اینست كه تعداد رايانه ها

ادامه مطلب  
logo-samandehi